Kêt Quả Nghiên Cưu Vai Trong V�?n Hoá �?ông Sơn Tai Di Tich �?ông Xá (Hưng Yên) Trong Hợp Tác Khao Hoc Viêt Nam-Uc Lần Thứ Nhât

Citation

Cameron, J., Bellwood, P., Bui Van Liem, Nguyen Viet, 2009, 'Kêt Qua Nghiên Cuu Vai Trong Van Hoa Dông Son Tai Di Tich Dông Xa (Hung Yên) Trong Hop Tac Khoa Hoc Viê t Nam-Uc Lân Thu Nhât'. Khao Co Hoc 2: 20-25 (In Vietnamese). Khao Co Hoc 2, pp. 20-25. (in Vietnamese).

Year

2009

Field of Research

  • Archaeology Of Asia, Africa And The Americas

Updated:  28 February 2024 / Responsible Officer:  Director (Research Services Division) / Page Contact:  Researchers