Chiiki Gaiko ni okeru Shimin Shakai: Nihon to sono Ajia Kinrin Shokoku ni okeru Kusanone Shimin Undo no Yakuwari

Citation

Morris-Suzuki, T 2013, 'Chiiki Gaiko ni okeru Shimin Shakai: Nihon to sono Ajia Kinrin Shokoku ni okeru Kusanone Shimin Undo no Yakuwari', in Inoue Toshikazu (ed.), Nihon no Gaiko 6: Nihon Gaiko no Saikochiku, Iwanami Shoten, Tokyo, pp. 255-269.

Year

2013

Field of Research

  • Asian History

Updated:  16 August 2020 / Responsible Officer:  Director (Research Services Division) / Page Contact:  Researchers